Quy định bồi thường

quy-dinh-boi-thuong

quy-dinh-boi-thuong

Nguyên tắc bồi thường
– Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.
– Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận.
– Đối với bưu gửi đi quốc tế, nếu phải bồi thường, chúng tôi chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi ủy quyền đang sinh sống tại Việt Nam.
– Định mức bồi thường trước tiên được áp dụng theo các thỏa thuận hoặc tuân theo các điều khoản bồi thường trong hợp đồng đã ký giữa chúng tôi và khách hàng. Nếu hai bên không có sự thỏa thuận trước này, việc bồi thường sẽ được áp dụng theo định mức bồi thường chung do chúng tôi công bố.
– Trong trường hợp bưu gửi bị hư hại hoặc mất mát một phần, nếu phải bồi thường thì việc bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế. Định mức bồi thường sẽ được xác định theo giá trị thị trường của vật phẩm, hàng hóa ( cùng loại với vật phẩm hàng hóa bị hư hại hoặc mất mát ) tại cùng thời điểm và địa điểm bưu gửi được chấp nhận

Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi chúng tôi
– Khách hàng có các chứng từ xác nhận việc gửi bưu phẩm của chúng tôi
– Thời hạn chấp nhận khiếu nại đốivới bưu gửi trong nước và quốc tế tối đa là 06 tháng tính từ ngày gửi bưu gửi.
– Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa đối với dịch vụ trong nước là 02 tháng, dịch vụ quốc tế là 03 tháng.

Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm bồi thường và hoàn cước :
– Khách hàng không có chứng từ xác nhận việc gửi bưu phẩm của chúng tôi .
– Bưu gửi được phát thành công theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận bưu gửi.
– Bưu gửi có vật phẩm hàng hóa vi phạm quy định về hàng cấm gửi. bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Bưu gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận.
– Bưu gửi có vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên.
– Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi.
– Bưu gửi bị hư hỏng do người gửi đóng gói không đảm bảo quy cách.
– Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng hoặc phát chậm bưu gửi gây nên.
– Các trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khảng năng khắc phục của chúng tôi
– Khiếu nại quá thời gian quy định.